Fundamentowanie jest ważne

Fundamentowanie

Każdy z nas wie, że istota każdego budynku jest dobre i solidne fundamentowanie. Kiedy już, poznana zostanie mechanika gruntów, należy przewidzieć jak ciężkie i jaki rodzaj fundamentów będzie odpowiedni dla projektowanego budynku.

Czym jest fundament?

Jest to najważniejszy element konstrukcji budynku, który oddaje podłożu całe obciążenie wspomnianego budynku lub w innych przypadkach maszyn. Wiadomym jest, że pod wpływem przekazywanych obciążeń, grunt się odkształca, zatem dochodzi do procesu osiadania budynków. Dlatego własnie zastosowanie fundamentów, ma za zadanie:

 • odcięcie budynku od zawilgocenia;
 • szybsze i łatwiejsze wykonanie;
 • odpowiednia i zaplanowana głębokość osadzenia budynków.

Podział fundamentów

Fundamentowanie zostało podzielone ze względu na między innymi sposób posadowienia. Wyróżniamy fundamentowanie bezpośrednie oraz głębokie.

 • Fundamenty głębokie:  przekazują obciążenie bezpośrednio do gruntu. Odpowiadają za to:
  • Pale fundamentowe ( normalne – które przekazują tarcie na pobocznicy i opór pod stopa pala, zawieszone -oddają obciążenie do gruntu przez tarcie na pobocznicy, stojące – przekazują obciążenie przez stopę pala).
 • studnie fundamentowe;
 • ściany szczelinowe;
 • kolumny;
 • słupy;

Głębokość posadowienia fundamentu, zależy głownie od:

 • głębokości występowania warstw geotechnicznych;
 • występowania wód gruntowych, jego poziomu zmian;
 • występowanie gruntów pęczniejących, zapadowych i wysadzinowych;
 •   wielkość podpiwniczenia;
 • poziom powierzchni terenu ;
 • głębokość posadowienia obiektów obok;
 • głębokość przemarzania gruntów.

Fundamentowanie, jest procesem złożonym . Przy projektowaniu nalezy wziąć pod uwagę środki ochrony przed między innymi zamoknięciem wykopu fundamentowego przez wody gruntowe lub opadowe. Rodzaj zastosowanego fundamentu zależy od głębokości jego wykonania. dlatego własnie wystąpił powyższy podział na fundamenty płytkie i głębokie.

Ważne przy budowie fundamentów są również wykopy. Należy je wykonywać w taki sposób, aby struktura gruntu została nienaruszona. Jeżeli jednak w w procesie przekopów, zachodzi konieczność wyrównania istniejącego wykopu, nalezy wykonać podsypkę piaskowo-żwirową. Na tak przygotowane podłoże, wylana mieszanka betonowa nie może być grubsza od jednej czwartej szerokości fundamentu. Nie może być też cieńsza niż 6 cm. Ważny jest również materiał wykorzystywany do podsypki – musi być to czysty piasek, którego uziarnienie powinno być średnie lub grube.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *